Inner Support - Privacy verklaring

Privacy verklaring (AVG) - Inner Support

Inner Support is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens
Email: info@inner-support.nl
Website contactformulier: www.inner-support.nl
Telefoon: 06 283 283 56

Artikel 1. Algemeen

1. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van de AVG heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft u als cliënt bepaalde rechten. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de plichten van Inner Support en uw rechten die gelden op grond van de AVG.

2. Inner Support mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. Op grond van de AVG heeft zij de plicht om haar cliënten:

• Te informeren welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel
• Te informeren wie de gegevens kunnen inzien;
• Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

3. Inner Support vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft deze verklaring een toelichting op hoe met uw gegevens wordt omgegaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens expliciet om uw toestemming moet worden gevraagd.

Artikel 2. Type persoonsgegevens en doel van gebruik

1. Uw persoonsgegevens worden (mogelijk) verwerkt als u:

• klant wordt of bent van Inner Support
• zich aanmeldt voor diensten van Inner Support
• via het contactformulier op de website, social media, telefonisch of per mail contact met Inner Support opneemt.

2. De persoonsgegevens die Inner Support (mogelijk) verwerkt zijn:

• Uw naam, geboortedatum, adres en woonplaats
• Uw telefoonnummer en/ of e-mailadres
• Bankgegevens;
• Gegevens over uw gezondheid;
• Beeldmateriaal dat tijdens lessen, trainingen of workshops is gemaakt.

3. De doeleinden waarvoor Inner Support uw persoonsgegevens verwerkt zijn:

• Om de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren.
• Voor financiële en administratieve doeleinden.
• Om cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.
• Om dienstverlening verder te ontwikkelen, personaliseren of promoten.

4. Expliciete schriftelijke toestemming wordt gevraagd bij de verwerking van:

• Gezondheidsgegevens:
De gegevens over uw gezondheidssituatie worden alleen verwerkt wanneer zonder deze gegevens de dienstverlening niet geleverd kan worden.
• Beeldmateriaal:
voor de plaatsing van beeldmateriaal op social media wordt uitdrukkelijk schriftelijk toestemming gevraagd.

Artikel 3. Beveiliging van informatie, geheimhouding en bewaartermijn

1. Inner support verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:

• Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de door u aangevraagde diensten.
• U daarvoor toestemming heeft gegeven.
• Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst.
- Personalia > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst.
- Adres > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
- Telefoonnummer > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
- E-mailadres > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
- Bankrekeningnummer enkel bij afname van een dienst of product bij Inner Support 7 jaar > wettelijke bewaartermijn.

2. Inner Support gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan haar toevertrouwt. Zo zorgt Inner Support ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en dat alleen daartoe geautoriseerde personen toegang hebben tot uw gegevens.

3. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met u is afgesproken. Inner Support hanteert voor het persoonlijk dossier een bewaartermijn van twee jaar na het laatste consult of contact, waarna uw gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. In dit geval zal Inner Support zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. Dit is het geval bij documenten (facturen) die nog tot 7 jaar aangeleverd dienen te worden als de Belastingdienst hierom vraagt.

Artikel 4. Uw rechten als betrokkene

1. U heeft de volgende rechten:

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en met welk doel.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens, voor zover de privacy van een ander hierdoor niet wordt geschaad.
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van deze gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

2. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk Inner Support kenbaar maken. Als uw verzoek wordt afgewezen, dan wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw gegevens op grond van een wettelijke regeling bewaard moeten blijven.

3. Voor actuele contactinformatie kunt u terecht op www.inner-support.nl.

Artikel 5. Wijziging privacyverklaring

1. Inner Support behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De meest recente versie wordt altijd op de website van Inner Support weergegeven.

Artikel 6. Belastingdienst Reacties website

Wanneer je een reactie achterlaat op de website van Inner Support dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Artikel 7. Delen van persoonsgegevens met derden

Delen van persoonsgegevens met derden Inner Support verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken gebruikt Inner Support alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wanneer je een reactie achterlaat op de website van Inner Support, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar.

Artikel 9. Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/.

Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. Media Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Artikel 10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inner-support.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Inner support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Artikel 11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inner Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@inner-support.nl

Deze verklaring is in werking sinds Januari 2022.